Machine by HI-COOK (Thailand)(4) | Fryer Machine(5) | Oven Machine(5) | Coating Machine(3) | Other Machine(4) | Our Partner(3)
  Other Machine
Grill Marker(1)| Wedge Mixer(1)| Pasterizer(1)| Infrared Oven(1)
[ +zoom ]
WEDGE MIXER : เครื่องผสมอาหารรุ่น "WEDGE 900S"

MIXER MACHINE
จุดเด่นของเครื่อง
  • การออกแบบระบบขับเคลื่อนที่แข็งแรงและเรียบง่าย ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
  • ระบบเพลาซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการย้อนกลับระหว่างกระบวนการ
  • มีระบบไฮโดรลิกซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องจักร ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

GRILL MARKER : เครื่อง GRILL MARKER รุ่น "HN"
INFRARED OVEN : เครื่องย่างรุ่น "BB"
Pasteurizer

Copyright by hicook.co.th
Engine by MAKEWEBEASY